Partners

Partners in gehoor

Samen kunnen wij een verandering teweegbrengen en gehoorproblemen de wereld uit helpen. Om een breder draagvlak te creëren vindt het Oorfonds de samenwerking met andere belanghebbende partijen, zoals de verschillende patiëntenorganisaties, belangrijk. Onderstaande organisaties zijn onze partners in gehoor.
Stichting De negende van … heeft de ambitie om een oplossing te vinden voor DFNA9 en behartigt de belangen van alle mensen die in hun leven te maken krijgen met de erfelijke aandoening DFNA9.
OPCI staat voor optimale communicatie en ondersteuning van een cochleair implantaat. OPCI behartigt de belangen, geeft voorlichting en draagt zorg voor lotgenotencontact voor mensen met een cochleair implantaat en voor mensen die een cochleair implantaat overwegen. Daarbij is onafhankelijke informatie, goede zorg en adequate financiering het uitgangspunt.

Hoormij∙NVVS is er voor iedereen van 0 tot 100+ met een gehoor- en/of evenwichtsaandoening. Voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging zijn de hoofdtaken. Iedereen mag meedoen in onze maatschappij. Ook als je een gehoor- of evenwichtsaandoening hebt. Hoormij∙NVVS ondersteunt waar nodig. De vereniging is de grootste in Nederland op het gebied van ooraandoeningen.

Stichting Ushersyndroom is een netwerkorganisatie voor en door mensen met Ushersyndroom, ondersteund door hun sociale omgeving.
Wij allen strijden voor een behandeling van Ushersyndroom. Een zeldzame erfelijke aandoening waarbij kinderen doof of slechthorend geboren worden en naast nachtblindheid ook een progressief verlies van zicht ervaren.

De FODOK streeft naar een situatie waarin ouders zo goed mogelijk in staat zijn om de juiste keuzes te maken in de opvoeding van hun dove of slechthorende kind – met of zonder CI. De FODOK wil dit bereiken door het organiseren van lotgenotencontact, door het verzorgen van voorlichting en informatie en door belangenbehartiging, waar mogelijk in samenwerking met de andere belangenorganisaties voor doven en slechthorenden.

SH-Jong is er voor jongeren die slechthorend zijn in de leeftijd van 12 t/m 30 jaar. Tijdens de evenementen van SH-Jong kunnen jongeren elkaar ontmoeten. Verder organiseert SH-Jong voorlichtingen en komt op voor de positie van jongeren met slechthorendheid. Motto is: durf te dromen! Ook met slechthorendheid kun je vrijwel alles bereiken.

De Stichting Plotsdoven is voor belangenbehartiging van mensen die plotseling of meer geleidelijk doof zijn geworden. De Stichting geeft voorlichting, adviseert plots- en laatdoven, organiseert activiteiten, heeft contactpersonen voor opvang en hulpverlening en verwijst zo nodig door naar professionele hulpverlening.
DFNA21 is de algemene benaming voor een erfelijke afwijking die leidt tot slechthorendheid. Het hoofddoel van de stichting is fondsenwerving ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek moet leiden tot een effectieve behandeling van DFNA21.

Oorigineel organiseert activiteiten voor dove/slechthorende kinderen en kinderen van dove ouders in de regio’s: Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland.